Et bærekraftig gigaprosjekt

Prosjekter

– Vi skal sette en ny standard for anleggsnæringen når det kommer til bærekraft og tror at vi med vår størrelse kan gjøre en forskjell, forteller Ketil Sand, prosjektdirektør for Skanska på riksvei 3/25.

Rv 3/25 er ikke bare en av de største veikontraktene i Norges historie, det er også et prosjekt som har satt seg svært ambisiøse målsetninger for bærekraft. Målene skal de nå gjennom å jobbe etter den globale klassifiseringsstandarden CEEQUAL.

Bærekraft høyt på agendaen fra første dag

Rv 3/25 gjennomføres som et OPS-prosjekt og det er selskapet Hedmarksveien AS som står for utbyggingen og Skanska er utførende entreprenør. Bærekraft har vært høyt på agendaen i dette prosjektet fra første dag. Statens Vegvesen gjorde en grundig konsekvensutredning og identifiserte en rekke bærekraftsutfordringer og satt opp både målsetninger og krav som var en del av konkurransegrunnlaget. I anbudskonkurransen måtte man derfor dokumentere at man kunne håndtere både syredannende skifter og løsmasser, sårbare vassdrag og dyrket mark for å nevne noen eksempler. Det var også stilt krav om at 85% av lastebilene og maskinparken minimum skal tilfredsstille henholdsvis EURO VI og Stage IV.

Det er store dimensjoner på nye Rv 3/25.

– Det er flere utfordringer knyttet til ytre miljø i prosjektet som det er viktig at blir ivaretatt på en god måte både for oss i Statens Vegvesen og lokalmiljøet rundt prosjektet. Vi setter pris på Skanskas initiativ for å heve målsetningene og vi har store forventninger til implementeringen og gjennomføringen av tiltakene for å ivareta målene som er satt. Vi er svært fornøyd med oppstarten av prosjektet, forteller prosjektleder for Statens Vegvesen, Taale Stensby.

Internasjonalt anerkjent ordning

Skanska har lang erfaring med CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjekter fra sin internasjonale virksomhet, og har de siste par årene også arbeidet i henhold til CEEQUAL-metodikken i flere norske anleggsprosjekter. Ordningen er basert på tredjepartssertifisering og er den mest brukte sertifseringsordningen for anleggsprosjekter internasjonalt.

– Vi i Skanska har veldig god erfaring fra bruken av CEEQUAL. Det har vist seg at CEEQUAL bidrar til å strukturere arbeidet med bærekraftsaspekter på en god måte på tvers av organisasjoner i prosjektet. CEEQUAL skaper større sikkerhet, særlig som følge av proaktivitet i tillegg til tydelig fokus på identifisering og tverrfaglig vurdering av alternative løsninger, forteller Ketil Sand.

Ketil Sand er prosjektdirektør for gigaprosjektet Rv 3/25 og mener CEEQUAL gir en god struktur for arbeidet med bærekraft i prosjektet.

Målet er at nye Rv 3/25 skal oppnå CEEQUAL Whole Team Award Very Good. Dette innebærer for eksempel at det jobbes aktivt med å redusere avfallsmengden gjennom blant annet ombruk og etablere returordninger av emballasje til leverandører. Videre er det satt et mål om maksimalt 1 utslippshendelse per 1500 maskintimer som følges opp gjennom Skanskas digitale maskinstyringssystem. I tillegg er det satt et mål om å redusere klimagassutslippet fra prosjektet med 20% over prosjektets livsløp ved å blant annet optimalisere vegoppbygning og asfaltproduksjon, massedisponering og maskinpark.

Felles rammeverk for anleggssektoren

– Til tross for at den norske anleggsnæringen må ta skylden for omtrent 5% prosent av de nasjonale klimagassutslippene, har det inntil relativt nylig vært lite fokus på å gjøre tiltak for å redusere dette, forteller Henning Fjeldheim, seniorrådgiver Klima og Materialer i Skanska Teknikk og prosessdriver for CEEQUAL-prosjekter i Skanska.

– Det anleggsnæringen trenger er et felles rammeverk for arbeid med bærekraft. Dette fikk byggenæringen på plass med BREEAM-NOR, som er den viktigste enkeltårsaken til at byggenæringen fikk opp farten. Siden innføringen har det vært en eksponentiell økning i antall miljøsertifiserte bygg-prosjekter. Nå må anleggsnæringen gjøre det samme, og vi tror CEEQUAL kan være dette rammeverket.

Gode erfaringer fra første norske CEEQUAL-prosjekt

Det første norske anleggsprosjektet som ble sertifisert i henhold til CEEQUAL-ordningen er Storåselva kraftverk, som Skanska bygget for NTE. Kenneth Brandsås er energidirektør i NTE og er godt fornøyd med erfaringene de har gjort seg med den globale sertifiseringsordningen:

– NTE er tilfreds med og stolt over vi eier det første norske anlegget som blir sertifisert etter CEEQUAL-standarden. For oss handler sertifiseringen om å dokumentere bærekraft, slik at vi ikke bare leverer energi fra fornybare energikilder, men også produserer denne energien i anlegg som er bygd etter en krevende miljøstandard.

Storåselva kraftverk er Norges første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjekt og utbygger NTE er godt fornøyd med erfaringene de har gjort seg med den globale sertifiseringsordningen.

Forutsigbarhet i leverandørkjeden

For at anleggssektoren skal kunne få ned klimagassutslippene må de store offentlige byggherrene sette seg ambisiøse bærekraftsmål i sine prosjekter. – Det skjer mye positivt hos flere av de største byggherrene, forteller Henning Fjeldheim. Nye Veier har en tydelig og uttalt ambisjon og viser dette i relativt omfattende krav i utlyste prosjekter og Statens Vegvesen har over tid jobbet med et prosjekt kalt Krav om Klimakutt i Konkurransegrunnlag (KRAKK), noe vi har sett resultat av i skjerpede krav i flere nye prosjekter.

– Vi skal ta med oss alt det positive som skjer, men hvis anleggssektoren skal få fart på reduksjonene må næringen finne sammen om et felles rammeverk for hvordan målene skal følges opp. Først da kan vi få til en utvikling som ligner på det de har fått til i byggsektoren. CEEQUAL er et eksempel på et slikt felles rammeverk. Man tvinges til å ressurs sette arbeidet med bærekraft og finne tiltak som gir effekt. Dette skaper forutsigbarhet i leverandørkjeden og når alle beveger seg i samme retning blir det større kraft i endringsarbeidet; man oppnår en kollektiv forbedring som er langt større enn det enkelte prosjekt, avslutter Henning Fjeldheim.

CEEQUAL

CEEQUAL er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft for anleggs- og infrastrukturprosjekter basert på tredjepartssertifisering. Ordningen omfatter temaene under ytre miljø med et utvidet fokus på miljøpåvirkning fra materialer og produkter som benyttes samt hensyn og kommunikasjon med naboer og interessenter.

Rv3/Rv25 Løten-Elverum ligger i Hedmark kommune, og veistrekningen vil forbedre forbindelsen mellom Oslo og Trondheim. Prosjektet inkluderer ca. 15 km firefeltsvei, 11 km tofeltsvei, 7 km gangvei og sykkelsti, ny trafikkstasjon på Ånestad og ca. 30 konstruksjoner inklusiv to større viltkrysninger. Veien går stort sett i jomfruelig terreng og berører i mindre grad dagens riksvei 3 og riksvei 25. Byggetiden er anslått til ca. 2.5 år.