Kronikk: Ledelse i det grønne skiftet

Kronikk

Klimautfordringene krever en drastisk omstilling av samfunnet i en mer bærekraftig – eller grønn – retning. Å redusere miljøbelastningene i det bygde miljø er nødvendig, men vil også bli et konkurransefortrinn for de som lykkes med å skape de gode løsningene. Det økonomiske potensialet er stort.

Byggenæringen i Norge, landets største næring, omsetter for om lag 1000 milliarder kroner og har en verdiskaping på over 300 milliarder kroner hvert år. Ledere med tydelige grønne ambisjoner, innen både politikk og næringslov, er avgjørende for å bidra til omstillingen og å utløse potensialet.

Vi har vært med i FNs Global Compact siden 2001, og forpliktet oss til de 10 prinsippene som FN legger til grunn for menneskerettigheter, arbeidskraft, anti-korrupsjonsarbeid og ikke minst bedrifters miljøansvar. Vi har i snart ti år ført klimagassregnskap for hele den norske virksomheten. Slik har vi fått oversikt over våre utslipp og et grunnlag for å definere reduserende tiltak. Læringskurven har vært bratt. Endring krever kompetanse, tid og kapasitet, men vi har realisert en lang rekke ambisiøse grønne prosjekter innen byggvirksomheten og utviklet ledende kompetanse innen miljøriktig bygging. Nå retter vi i tillegg blikket mot anleggsvirksomheten og grønn områdeutvikling. Det å utvikle teknologisk smarte, grønne og sosialt trygge knutepunkter er etter vår vurdering et av de viktigste grepene samfunnet kan ta i utviklingen av mer bærekraftige byer og bynære områder. Utfordringene er mange. Hvordan utvikler vi nullutslippsområder? Hvordan kan byene forvandle tungt trafikkerte barrierer til nye, grønne fellesområder? Hvordan kan vi bruke informasjonsteknologi til å skape smartere byer?

Sammen med våre partnere i Powerhouse-samarbeidet har vi vist at det er mulig å lage verdens mest ambisiøse plusshuskonsept: Bygninger som produserer mer fornybar energi enn det som trengs til bygging, til produksjon og transport av alle byggematerialer, til drift gjennom livsløpet på 60 år – og til slutt avhending. Powerhouse-samarbeidet har også tatt til orde for at byggenæringen kan bruke sin spisskompetanse innen klimatilpasning av bygninger og infrastruktur til å levere klimaløsninger til resten av verden, og slik bygge en ny stor grønn norsk næring.

En bærekraftig utvikling er både samfunnsmessig og bedriftsøkonomisk lønnsomt, og vil styrke bygge- og anleggsnæringens attraktivitet overfor unge, samfunnsbevisste arbeidstakere. Vårt mål er at all vår verdiskaping skal være «grønn». Med det mener vi ikke bare at vår virksomhet ikke skal bidra til økte miljøbelastninger. Vi må også levere funksjonelle byggverk og infrastruktur med høy kvalitet – med lavest mulig ressursbruk, klimapåvirkning og driftskostnader. Våre ledere må derfor rustes til å lede en omstilling mot en mer grønn økonomisk virksomhet – og tilrettelegge for og inspirere til innovasjon og nytenkning.

Lettere sagt enn gjort? Definitivt. Det grønne skiftet krever en langsiktig og strategisk satsning på ledelse, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon. Ledelse i det grønne skiftet handler også mye om mot til å gå foran, og å skape takhøyde for de nye og gode ideene og løsningene i eget selskap.

Vi tror næringsaktører som får en lederposisjon i skiftet mot et grønnere samfunn vil ha tre klare kjennetegn:

  1. Den grønne økonomien er tydelig definert i selskapets visjon, mål og strategi.
  2. De grønne prosjektene har ambisjoner som strekker seg utover myndighetskrav.
  3. Ledere og medarbeidere demonstrerer en personlig interesse for den grønne verdiskapingen, setter seg ambisiøse mål – og evner å kommunisere med og påvirke kunder, partnere og samfunnet omkring.

Modige, inspirerende og tydelige ledere vil bli avgjørende for å lykkes.
Kronikken har tidligere vært publisert i Teknisk Ukeblad nr. 8 2016.